Schepping van de mensheid

 

In de 1e eeuw na Christus, “Oude geschiedenis van Israël”, legt de joodse historicus Josephus Flavius ​​uit: “Deze man heette Adam, wat in het Hebreeuws” rood “omdat hij is opgewekt uit de geperste aarde van rood.” taal. Wanneer hij het woord adam echter vertaalt als “degene die rood is”, verwijst hij naar zijn kennis van de Akkadische taal, waarin het woord adamatu donkerrode aarde betekent.

De twee Semitische talen vertonen aanzienlijke overeenkomsten, en in het Hebreeuws betekent het woord adom ‘rood’. Er was een ander woord voor iets dat rood was, adum, zoals de geografische term Adummim (rode mensen) in het boek Jozua (15:7) aangeeft. Bovendien betekent het woord adam in veel talen eigenlijk ‘mens’. Dus we hebben de keuze uit adom, adama, adam – dat wil zeggen, rood, aarde, man.

“Man en vrouw schiep en zegende ze en noemde ze Adam toen hij ze schiep.”

Dit is wat het boek Genesis zegt, maar deze woorden zijn in tegenspraak met ons traditionele begrip van de Bijbel: “Man en vrouw schiep hij … en hij noemde ze Adam.” Elders leren we dat de man ‘zijn vrouw Eva noemde omdat zij de moeder werd van alle levenden’. Maar we krijgen de indruk dat “Adam” niet de naam is van een specifieke persoon. Adam is trouwens geen naam, maar een naam voor een heel geslacht – mannelijk en vrouwelijk. Daarom werd geconcludeerd dat de naam Adam afkomstig is van het woord “aarde” – de aarde werd gedefinieerd door het woord Adam.

Uit het boek Genesis blijkt duidelijk dat Adam zowel mannelijk als vrouwelijk betekende, het woord “man” heeft ook een algemene betekenis: de mensheid, inclusief alle vertegenwoordigers van de soort (zakar en nequiva). Het is zeker dat primitieve mensen geen Adam konden worden genoemd, omdat die naam werd gegeven aan de “eerste” vertegenwoordiger van het nieuwe ras rond 3882 v.Chr. Laten we ons nu richten op Enuma elish, het Babylonische scheppingsepos dat de grondleggers Boek Genesis. Wat zegt dit oude werk erover?

Tabel VI, Enuma Elish, zegt dat de mens werd geschapen uit het bloed van Kingu, de zoon van Tiamat, die werd geëxecuteerd wegens rebellie, en daarom hebben we volgens Josephus te maken met rood bloed. In het Hebreeuws wordt bloed “adamu” en “dam” genoemd, bijvoorbeeld in “goel ha dam” (de bloedwreker) in Deuteronomium 19:12.

Maar als de mens uitsluitend uit het bloed van god is geschapen, zoals het epos ons vertelt, dan moet er naar een ander onderdeel van zijn lichaam worden gezocht. Na verder onderzoek ontdekken we dat een ander Meso-Potamic scheppingsverhaal stelt dat de mens is ontstaan ​​uit de vereniging van het bloed van god en klei. Het gaat niet om een ​​of andere gewone klei, die deel uitmaakt van de grond, maar, zoals geschreven staat, de mens is geschapen “uit de aarde”, en dus strikter “uit de aarde” of “tijdelijk” (volgens het origineel in Hebreeuws).

Hoogleraar

Linguïst en vertaler Robert Alter, hoogleraar Hebreeuws aan de afdeling Vergelijkende Literatuurwetenschap van de Universiteit van Californië, wijst erop dat de moderne Engelse versie van het Oude Testament “de lezers verwijdert van de ware betekenis van de Bijbel die in de oorspronkelijke taal is geschreven”. Hij beweert dat het woord adama ten onrechte wordt toegepast op aarde of aarde, omdat het een veel bredere betekenis heeft.

Hoewel het Babylonische epos Enuma elish meer dan duizend jaar ouder is dan het boek Genesis, is het ook gebaseerd op veel eerdere kronieken, en de oudste Sumerische kroniek van de schepping is meer dan duizend jaar ouder dan Enuma elish. Hier wordt niet alleen het bloed van de Anunnaki genoemd, maar in een van de fragmenten wordt gezegd dat de kleine kleifiguren werden gemodelleerd door Ninhursag, de Vrouwe van het Leven. We weten al dat in Enuma de elish man lullu wordt genoemd, wat letterlijk betekent “degene die het mengsel is”.

Bovendien vinden we in de oude teksten uit Nippur (nu in de collecties van het University of Pennsylvania Museum) dat “Anu, Enlil, Enki en Ninhursag persoonlijk de zwartharige mannen vormden”, zoals de Sumeriërs werden genoemd – een ras waarvan mysterieuze oorsprong, taal en cultuur zijn zo raadselachtig.

Nadat het water van de Anunnaki-vloed was gezakt, hadden ze geen tijd te verliezen. Het ooit vruchtbare gebied veranderde in een laag klei en alle levende wezens werden vernietigd. De kronieken vermelden dat de belangrijkste taak was om het land weer bewoonbaar te maken en het rijke Eden in het deltagebied te herstellen. Het was nodig om gewassen te planten en de kuddes runderen en schapen te herscheppen die waren uitgekomen in de ‘tabernakel van de schepping’. Volgens een oude plaquette (opnieuw zeventien stuks) kregen Ashnan en haar broer Lahar de taak om veeteelt en landbouw op te zetten.

Anunnaki

Deze jongere Anunnaki-goden, die al in de ‘tabernakel van de schepping’ waren gevormd, kregen de opdracht om de grond voor te bereiden. Ashnan begon met het verbouwen van granen, Lahar hield vee, en het creëren van kuddes schapen was hun gezamenlijke werk. Maar het wederopbouwwerk ging de kracht van de Anunnaki zelf te boven en ze hadden hulp nodig. We lezen dus dat mensen ook betrokken waren bij het vroege herstel van het leven, en de Tafelen van Ashnan en Lahara verkondigen dat “voor het goed functioneren van de schaapskooi de mens leven werd ingeblazen.”

De eerste richtlijnen komen van de Drakenkoningin Tiamat (Nammu), de oorspronkelijke moeder van de Anunnaki, die tegen Enki zei:

O mijn zoon, sta op uit je bed… Doe wat wijs is. Vorm de dienaren van de goden [en] laat ze zich vermenigvuldigen.

Enki antwoordde:

O mijn moeder, het wezen wiens naam je noemde bestaat al. Geef hem het beeld van de goden (…) Ninmah (Ninhursag) zal over je werk waken (…) Hij zal je begeleiden bij het vormingswerk. O moeder, bepaal zijn lot; Ninmah zal hem de vorm van goden geven. Dit is de mens.

Ninhursag en Enki in het huis van Shimti (fragment van Sumerisch bas-reliëf)

Enki benaderde toen Ninhursag met de hele congregatie en gaf haar formeel het bevel om de mens te creëren “om het juk te dragen” van de Anunnaki.

politiek

Politiek gezien was de relatie tussen Enki en zijn zus-vrouw Ninhursag vol meningsverschillen, en ze brachten veel van hun tijd door met drinken en ruzie maken. Maar verder had Ninhursag de reputatie een briljante bioloog te zijn, en in de oude documenten wordt veel gepraat over haar genetisch onderzoek, inclusief het verzamelen van Enki’s sperma om te kruisen met andere levensvormen. In de Sumerische teksten wordt Ninhursags ‘Tabernakel van de Schepping’ het Huis van Shimti genoemd, van sh-im-ti, wat in het Sumerisch ‘adem-wind-leven’ betekent.

Ninhursag onderging vele beproevingen totdat ze eindelijk klaar was om haar grootste werk, Homo sapiens sapiens, te maken. Het Atra-Hasis-epos zegt dat Ea en Ninigiku (Enki en Ninhursag) kort na de zondvloed veertien nieuwe mannen creëerden – zeven jongens en zeven meisjes, en embryo’s werden geïmplanteerd in de baarmoeder van overlevenden van de ramp.

De tabellen zijn onvolledig, de meeste teksten zijn verloren gegaan, maar in de overige vinden we een beschrijving van hoe Ninhursag “zeven en zeven baarmoeders” gebruikte om veertien “klompen klei” te maken waarover Enki zijn magische spreuken herhaalde. In één geval werd de opening van de buikholte beschreven en werd de baarmoeder de Destiny Makers genoemd. Ze voltooiden het werk van Ninhursag en perfectioneerden de ‘menselijke vormen’ die ze had gecreëerd.

.

Het fundamentele verschil tussen de Sumerische kronieken en de Genesis-versie van de schepping van de moderne mensheid is dat de nieuwe mannen en vrouwen niet onmiddellijk op volwassen leeftijd verschenen. Ze zijn gemaakt in een laboratorium waar menselijke eicellen werden bevrucht door de Anunnaki en embryo’s werden geïmplanteerd in de baarmoeder van draagmoeders. Als resultaat van dit experiment werden ze op natuurlijke wijze als baby geboren:

” Ninhursag, uitzonderlijk geweldig

Het maakt de baarmoeder krampen.

Ninhursag, geweldige moeder,

Het zorgt ervoor dat de bevalling plaatsvindt.”

Als dochter van de grote Anu Ninhursag werd ze ook de Vrouwen van het Leven genoemd, en haar symbool (dat op tal van tafels en zegels voorkomt) was de baarmoeder, in vorm vergelijkbaar met de Griekse letter omega. Ze werd ook de Vrouwen van het vormen, modelleren en de Vrouwen van het embryo genoemd, en de tekst met de titel Enki en de Orde van de Wereld geeft haar de naam van de Vroedvrouw van het Land.

 

Ninhursag

 

Net als Ninhursag, werd haar halfbroer Enki, de heer van de aarde en de wateren, ook Nudimmud genoemd, wat betekent dat ‘beeldmaker’ het ‘archetype’ van de oorspronkelijke vorm is – dus hij was een meester in vakmanschap in vormgeven en een tovenaar van de schepping.

De nieuwe arbeidskrachten bewerkten niet alleen het land, bouwden nieuwe steden en werkten in de mijnen. Er ontstond een geheel nieuwe sociale structuur, en mensen waren bereid om als Nephilim op te treden en werden ook heersers. Op een van de borden lezen we:

Moeder van Nintur (Ninhursag), de minnares van het vormgeven,

Werkt op een donkere plaats, in de baarmoeder,

Om koningen leven te geven, zet u een rechte tiara op hun hoofd;

Geef leven aan meesters;

Om kronen op [hun] hoofden te zetten.

Het ligt allemaal in haar handen.

Omstreeks 2100 vGT vermeldt de veronderstelde koning van Babylon, Gudea, dat Ninhursag ‘de moeder van alle kinderen’ was.

Uit de Mesopotamische teksten blijkt dat de Sumeriërs, het werk van Ninhursag, geloofden dat het belangrijkste doel van hun leven was om de Anunnaki te dienen, hen te voorzien van eten, drinken en huizen. Aan de andere kant leerden de goden hen bekwaamheid in sociale zaken en wetenschap, en de resultaten van deze activiteiten zijn duidelijk zichtbaar in de bewaarde kronieken. Ze verafschuwden kwaad, leugen, wetteloosheid en onrecht, maar ze hielden van goedheid, waarheid, wet, orde en vrijheid binnen gevestigde sociale structuren.

Een tabel uit het derde millennium voor Christus stelt dat Enki wet en orde op aarde vestigde en dat hij de belangrijkste initiator was van de extreem snelle bloei van de Sumerische beschaving:

Hij bestuurde de ploeg en het juk…

Hij hield de oogst schoon.

Dankzij hem groeiden gewassen op vaste velden …

Enkimdu, die de kanalen en sloten bewaakte,

Enki maakte hen hun voogd.

En hij verborg het graan in graanschuren…

.

We lazen verder dat Enki de schoffel en vormstenen uitvond, funderingen legde en huizen bouwde. Er werd gezegd dat het was ontworpen door “Nia (Ninhursag) … die het land in haar macht had en de duistere mannen standvastig steunde.”

Over het algemeen lijkt het kloonexperiment van Enki en Ninhursag succesvol te zijn geweest, maar er waren plannen om het prototype te maken voor een race van hogere aardse leiders. (De term “klonen” komt van het Griekse woord kloon, wat “takje” betekent.) Voor dit doel werd besloten dat het embryo in plaats van in de baarmoeder van een sterfelijke vrouw zou worden ingebracht in de baarmoeder van Ninhursag, dus dat het bloed van de Anunnaki erin kon circuleren. Ninhursag is ook bekend als Ninki (Lady Earth) en is de bijnaam in Enki’s toespraak waarin hij haar rol als draagmoeder prijst:

Ninki, mijn godin-gemalin, zal ook bevallen van een kind. De zeven godinnen die de geboorte betuttelen zullen haar helpen.

Zo beviel Ninki (Ninhursag) van een kind uit een embryo dat was gegroeid uit een ei van een sterfelijke vrouw, dat Enki kunstmatig had geïnsemineerd. Het resultaat van dit experiment was Adam (Temporal) die werd beschreven als “het patroon van de mens”. Enki noemde hem Adapa, en hij was zo blij dat hij hem later zijn persoonlijke boodschapper maakte. In Eridu was Adapa de beheerder van Enki’s tempel in Sumerisch Eden en werd hij ‘s werelds eerste priester (zie Adam’s Ancestors, p. 206).

Tabletten met de geschiedenis van Adapa werden samen met Enuma elish gevonden in Nineve, in de ruïnes van de bibliotheek van de Assyrische koning Assurbanipal, en ook in de archieven van farao Amenhotep III, die rond 1400 vGT in Egypte regeerde. We lezen daarin dat de zoon van de Vrouwe van de Aarde, Adapa Adam, was inderdaad een machtige man aan wie een enorm gezag was toevertrouwd en tot koning gezalfd:

.

Hij vroeg [wat olie] voor hem en werd gezalfd.

Hij eiste een kledingstuk voor hem en was gekleed…

Zijn eisen waren als bevelen [Anu].

Hij (Enki) gaf hem het vermogen om de verordeningen van het land te begrijpen en uit te leggen.

Hij gaf hem wijsheid, maar schonk hem geen eeuwig leven.

En in die tijd, tijdens de regering van de wijze zoon van Eridu,

Enki (Ea) schiep hem als de leider van de mensheid.

Wie wijs is, negeerde zijn bevelen niet.

We leren uit een andere passage in de tafelen dat Adapa niet alleen een hogepriester was maar ook een koninklijk Zaad. We zien dus dat Adapa’s grote rol niet was dat hij helemaal de eerste man was, maar dat hij de eerste man van het Royal Seed was – de eerste priester – koning van de lijn van Enki.

Het is de moeite waard om even stil te staan ​​bij de “kleimodellen” waarover alle kronieken vertellen. Hoe kwamen de auteurs van Genesis tot de conclusie dat Adam uit aarde (vaak klei genoemd) werd gevormd? Dit is te wijten aan een verkeerde interpretatie van een klein woordje door Joodse schrijvers die in Babylonische gevangenschap werden vastgehouden. De klei voor aardewerk werd door de Babyloniërs tit genoemd, maar in de veel oudere Sumerische taal betekende ti-it ‘dat wat leven is’.

Herbreeuws

In het Hebreeuws betekent het woord mees “modder”. Toen Ninhursag Enki’s bloed (sperma) combineerde met ti-it, betekent dit niet met de klei, maar met “wat is leven”, dat wil zeggen vrouwelijke eicellen. Hiervan fokte Ninhursag “kleine modellen” die ze in de baarmoeder van draagmoeders implanteerde, en de aard van deze kleine modellen komt voort uit een andere Ninhursag-bijnaam: Lady of the Embryo. In het geval van Adapa Ninhursag (Ninki), werd zij zelf een draagmoeder, dus het patroon van Man, adam (sterfelijkheid) ontstond, en hij kwam tevoorschijn uit de baarmoeder van de Vrouwen van de Aarde. Zijn partner Khawa (bijbelse Eva) werd op precies dezelfde manier in de wereld geboren.

Wat betreft de verkeerde interpretatie, het is ook gemakkelijk uit te leggen waarom de Bijbel zegt dat Eva door God werd gevormd uit een van Adams “ribben”. In het boek Genesis (3:20) wordt gezegd dat de naam Eva betekent dat ‘zij de moeder werd van alle levenden’. De naam Josephus interpreteert dit op dezelfde manier in de oude geschiedenis van Israël: “In het Hebreeuws wordt een vrouw “essa” genoemd, maar de naam van de eerste vrouw was Eva, wat “moeder van alles” betekent.

In het Hebreeuws wordt de naam Eva uitgesproken als Hawa, maar de wortel van de naam komt van haja (“leven”). Dus Eva is Sumerische Nin-ti, wat “Dame van het Leven” betekent – en zoals we al weten, was het een van de bijnamen van Ninhursag. Het Sumerische woord ti (uitgesproken als taj) betekent “verlevendigen”, maar een ander Sumerisch woord, ti (uitgesproken als ti), betekent “rib”.

Dus terwijl in het Ninhursag-huis Nin-ti (de Vrouwen des Levens) aan haar dochter werd gegeven en naar de naam Eva werd overgebracht, correct werd vertaald door de auteurs van het boek Genesis, is de associatie met Adams rib volledig verkeerd en niet vind enige bevestiging in de originele bronnen.

Bijbelse

Interessante opmerkingen over de bijbelse ribbe werden in het begin van de 17e eeuw gemaakt door de protestantse dissident Matthew Henry. Terwijl God in het boek Genesis aan Eva verklaart dat Adam “over u zal heersen” (deze lijn van discriminatie op grond van geslacht werd overgenomen door de katholieke en anglicaanse kerk), voerden protestantse dissidenten aan dat Eva “ook niet uit Adams hoofd opkwam om te heersen over u heen, of van zijn voeten om door hem vertrapt te worden, maar aan zijn zijde om aan hem gelijk te zijn. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, hebben protestantse dissidenten zich meer aan de kerk blootgesteld door de ribbe te beschouwen als een symbool van gelijkheid tussen man en vrouw vrouwen dan het Gebedenboek te bekritiseren.

Als we spreken over het Hebreeuwse woord haja (wat leven betekent), is het de moeite waard om een ​​soortgelijk Arabisch woord hajja te noemen dat vrouwelijke slang betekent en hajat dat ‘leven’ betekent. Taalkundige Balaji Mundkur gelooft dat deze woorden een gemeenschappelijke wortel hebben en dat hun betekenis vergelijkbaar is. Dit is van bijzonder belang in relatie tot Eva (Khawa / Hawa), die niet alleen de Vrouwen van het Leven werd genoemd, maar ook de Vrouwen van de Slang.

bron: Globaal bewustzijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.